poniedziałek, 3 lutego 2014

wytrwałość

Tak często dopada nas zwątpienie w cokolwiek na czym nam zależy. Ale po każdym upadku trzeba znaleźć siłę by się podnieść i być jeszcze silniejszym.Tyl­ko pop­rzez wyt­rwałość w dążeniu do ce­lu jest szan­sa na spełnienie naszych marzeń...Wyt­rwałość dla człowieka jest kuźnią, w której wszel­ka słabość, prze­kuta zos­ta­je w siłę. 


Tyl­ko błędy po­mogą Ci postąpić następnym ra­zem le­piej. One dają nam siłę i wyt­rwałość w dążeniu do ce­lu, który cza­sem jest bar­dzo blis­ko, a cza­sem gra­niczy z cudem.  


Wyob­rażamy so­bie miej­sce w którym chcieli­byśmy być, lecz nie wiemy jak do niego do­jechać. Co gor­sze to to, że każdy auto­bus, zaw­sze jeździ inną, niez­naną ni­komu trasą. Tyl­ko od nasze­go zaan­gażowa­nia i wyt­rwałości za­leży, czy w ogóle dot­rze­my do wyz­naczo­nego przez nas miejsca.
  

Wyt­rwałość potęgu­je kreatywność .


"Nie po­dam Ci go­towej re­cep­ty na suk­ces, bo jej nie znam. Wiem na­tomiast jed­no, żeby być w czymś mis­trzem trze­ba to kochać. Jed­nak to nie wys­tar­czy pot­rzeb­ne jest też trochę sa­modys­cypli­ny połączo­nej z wyt­rwałością i wiarą w siebie. Wy­daje mi się, że po­tem suk­ces jest tyl­ko kwes­tią czasu..."  


To nadzieja da­je nam siłę i wyt­rwałość , szczęście oraz świado­mość lep­sze­go jut­ra . Za­ryzy­kuj uwierz, że nadzieja nie jest tyl­ko złudze­niem .   

Spełnianie marzeń jest jak sta­wianie domków z kart - wy­maga od­po­wied­niego podłoża, wyt­rwałości, de­likat­ności, cier­pli­wości i kon­sekwen­cji w działaniu. Często jed­nak wys­tar­czy pod­much wiat­ru zwątpienia, a owoc długot­rwałej pra­cy wa­li się na naszych oczach. Także do roboty ! samo się nie zrobi ! ;)
K.